Αἰγιάλεια

in α

COMPOUND: Αἰγιάλεια, -ας
CATEGORIZATION: N [N+N+Suf]
MEANING: ‘Aigialeia’ 
ETIMOLOGY: noun root αἰγι- (αἰγίς , ίδος) ‘rushing storm, hurricane’ + noun root ἅλ- (ἅλς  ἁλός) ‘sea’ + suf. -εια 
OCCURRENCE Il. V, 412
CASE/GENDER/NUMBER: nom. f. sg.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: determinative – karmadhāraya
NOTES: s. αἰγιαλός