αἰγιαλός

in α

COMPOUND: αἰγιαλός, -οῦ
CATEGORIZATION: N [N+N+Suf]
MEANING: ‘sea-shore, beach’
ETIMOLOGY: noun stem  αἰγι- (αἰγίς, -ίδος ‘rushing storm, hurricane’ , αἶγες·τὰ κύματα ‘waves’, Hsch.) + ἅλς, ἁλός ‘sea’ + noun suf. -ός, -οῦ. Less prob. univerbation from *ἐν αἰγὶ ἁλός ‘(in) the point where waves break
OCCURRENCE: Il. II, 210; XIV, 34; Od. XXII, 385
CASE/GENDER/NUMBER: nom. m. sg., dat. sg., acc. sg.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: subordinate (N-complement) – tatpuruṣa (N-governing) ?
NOTES: classification uncertain etymology and classification