Αἰθίοψ

in α

COMPOUND: Αἰθίοψ, –οπος 
CATEGORIZATION: N [V+VN+Suf]
MEANING: ‘Ethiopian’
ETIMOLOGY: verbal root αἰθ-  (αἰθω) ‘burn’ + verbal/noun root ὀπ- (ὄπωπα ‘I have seen’, ὤψ/ὄψ, -ός ‘eye, face’) ‘face’ + noun suf. -ς, -ος
OCCURRENCE: Il. I, 423; XXIII, 206; Od. I, 22; V, 282, 287 
CASE/GENDER/NUMBER: gen. m.  pl., dat. pl., acc. pl.,
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: attributive –  bahuvrῑhi
NOTES: unclair  -ι- as linking element; s. αἶθοψ