αἰθρηγενέτης

in α

COMPOUND: αἰθρηγενέτης, ου
CATEGORIZATION: N (N+V+Suf)
MEANING: ‘aetherborn’
ETIMOLOGY: αἰθρη, -ης ‘clear sky’ + verbal stem γενε- (γενέσθαι, γίγνομαι) ‘come into being’ + noun suf. -της -του
OCCURRENCE Od. V, 296
CASE/GENDER/NUMBER: nom. m. sg.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: subordinate (complement – V) – tatpuruṣa (V- governing)
NOTES: epith. of Boreas; s. αἰθρηγενής