αἰθρηγενής

in α

COMPOUND: αἰθρηγενής, ές
CATEGORIZATION: A [N+V+Suf]
MEANING:born in clear sky
ETYMOLOGY: αἴθρη, -ης ‘clear sky’ + verbal stem γενε- (γενέσθαι, γίγνομαι)  ‘come into being’ + adj. suf. -ής, -ές
OCCURRENCE: Il. XV, 171; XIX, 358
CASE/GENDER/NUMBER: gen. m. sg.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: subordinate (complement -V) – tatpuruṣa (V-governing)
NOTES: epith. of Boreas; s. αἰθρηγενέτης