αἰνόμορος

in α

COMPOUND: αἰνόμορος, –ον
CATEGORIZATION: A [A+V/N+Suf]
MEANING: ‘doomed to a sad end’
ETIMOLOGY: adj. stem αἰνο- (αἰνός, ή, όν) dread, horrible’ + verbal/noun root μορ- (μείρομαι, ἔμμορεμόρος) ‘receive as one’s portion; be decreed by fate’’ + adj. suf. -ος, -ον
OCCURRENCE: Il. ΧΧΙΙ 481; Od. IX, 53; XXIV, 169.
CASE/GENDER/NUMBER: acc. f. (target gender) s., dat. m. pl.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: attributive – bahuvrῑhi
NOTES: