αἰπόλος

in α

COMPOUND: αἰπόλος, -ου
CATEGORIZATION: N [N+V+Suf]
MEANING: ‘goatherd’
ETIMOLOGY: αἴξ ‘goat’ + verbal root πόλ- (*kwel-, πέλομαι,  *kwol , θεοπόλος, βουκόλος) ‘moving around > being into, working with, in’ + noun suf. -ος, -ου
OCCURRENCE: Od. XX, 173; XXI, 175, 265; XXII, 135, 142, 161, 182
CASE/GENDER/NUMBER: nom. m. sg.; acc. sg.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: subordinate (argument-V) – tatpuruṣa (V-governing)
NOTES: the second member is not a free word in Greek