αἶθοψ

in α

COMPOUND: αἶθοψ, –οπος
CATEGORIZATION: A [A+N]
MEANING: ‘fiery-looking, flashing, sparkling’
ETYMOLOGY: adj. root αἰθ- (αἰθός, –ή, –όν) ‘shining’ + ὄψ, πός (ὄψομαι) = ὄψις ‘the eye, face’
OCCURRENCE: Il. I, 462; V, 341, 562, 681; XI, 775; XIII, 305; XIV, 5; XVI, 226, 230; XVII, 3, 87, 592; XX, 111, 117; XXIII, 237, 250; XXIV, 641, 791; Od. II, 57; III, 459; VII, 295; IX, 360; XII, 19; XIII, 8; XIV, 447; XV, 500; XVII, 536; XIX, 197; XXIV, 364
CASE/GENDER/NUMBER: dat. m. sg., acc. m. sg.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: attributive – bahuvrῑhi
NOTES: accent shift in compounding; epith. of wine and copper; s. Αἰθίοψ