αὐλῶπις

in α

COMPOUND: αὐλῶπις, -ιδος
CATEGORIZATION: A [N+N+Suf]
MEANING: ‘with a tube in front, with a tube-like opening’
ETYMOLOGY: noun root αὐλ- (αὐλός) ‘pipe, flute, tube’ + noun root ὤπ- (ὤψ, ὠπός) ‘eye, face’ + adj. suf. -ις, -ιδος
OCCURRENCE: Il. V, 182; XI, 353; XIII, 530; XVI, 795
CASE/GENDER/NUMBER: nom f. (target gender) sg., dat. f. (targert gender) sg.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: attributive – bahuvrῑhi
NOTES: in Il. always epith. of τρυφάλεια ‘helmet’