αὐτοετής

in α

COMPOUND: αὐτοετής, –ές
CATEGORIZATION: A [Pro+N+Suf]
MEANING: ‘in or of the same year’
ETYMOLOGY: pronoun stem αὐτο- (αὐτός, -ή, -ό) ‘self’, ‘the same’ + noun stem ἔτες- (ἔτος) ‘year’ + adj. suf. -ής, -ές  
OCCURRENCE: Od. III, 322
CASE/GENDER/NUMBER: n. sg. (Adv)
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: determinative – karmadhāraya
NOTES: