αὐτοκασίγνητος

in α

COMPOUND: αὐτοκασίγνητος, -ου and αὐτοκασιγνήτη, -ης
CATEGORIZATION: N [Pro+N+V+Suf]
MEANING: ‘own brother’ and ‘own sister’
ETYMOLOGY: pronoun stem αὐτο- (αὐτός, -ή, -ό) ‘self’, ‘the same’ + noun stem κάσι- (κάσις) ‘brother’ + verbal root γνη- (γενέσθαι) ‘to be born’ + verbal adj. suf. -το-ς
OCCURRENCE: Il. II, 706; III, 238; XI, 427; XIII, 534; XIV, 156; XVI, 718; Od. X, 137 (αὐτοκασιγνήτη)
CASE/GENDER/NUMBER: nom. m. sg., nom. f. sg., acc. m. sg.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: determinative – karmadhāraya
NOTES: