αὐτοσταδίη

in α

COMPOUND: αὐτοσταδίη, -ης
CATEGORIZATION: N [Pro+N]
MEANING: ‘close fight’
ETYMOLOGY: pronoun stem αὐτο- (αὐτός, -ή, -ό) ‘self’, ‘the same’ + σταδίη (< στάδιος, -η, -ον) ‘close, hand to hand fight’
OCCURRENCE: Il. XIII, 325 (ἐν αὐτοσταδίῃ)
CASE/GENDER/NUMBER: dat. f. sg.
HEADEDNESS: endocentric (right-headed) 
CLASSIFICATION: determinative – karmadhāraya
NOTES: