Αὐτόνοος

in α

COMPOUND: Αὐτόνοος, -ου and Αὐτονόη, -ης
CATEGORIZATION: N [Pro+V/N+Suf]
MEANING: ‘Autonous’, literally ‘thinking by himself’
ETYMOLOGY: pronoun stem αὐτο- (αὐτός, -ή, -ό) ‘self’ + verbal root νο- (νοέω) ‘perceive by the mind, think, consider, reflect’ (or + νόος ‘mind’) + m. noun suf. –ος
OCCURRENCE: Il. XI, 301; XVI, 694; Od. XVIII, 182 (Αὐτονόην)
CASE/GENDER/NUMBER: acc. m. sg.,
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: determinative – karmadhāraya
NOTES: post-homeric adj. αὐτόνοος, -ον ‘instinct with sense’