Βαθυκλῆς

in β

COMPOUND: Βαθυκλῆς, -ῆος
CATEGORIZATION: N [A+N+Suf]
MEANING: ‘Bathycles’ (a Myrmidon, son of Chalcon)
ETYMOLOGY: adj. stem βαθύ- (βαθύς, -εῖα, -ύ) ‘deep, high’ + noun root κλ- (κλέος) ‘good report, fame’ + m. noun suf. -ῆς
OCCURRENCE: Il. XVI, 594
CASE/GENDER/NUMBER: acc. m. sg.
HEADEDNESS: exocentric 
CLASSIFICATION: attributive – bahuvrῑhi
NOTES: