Γανυμήδης

in γ

COMPOUND: Γανυμήδης, -εος
CATEGORIZATION: N [V+N+Suf]
MEANING: ‘Ganymede’, ”of glad counseils’?
ETYMOLOGY: verbal root γανυ- (γάνυμαι) ‘brighten up, be glad or happy’ + N/V root μήδ- (μῆδος, μέδω) ‘counsels, plans’ + noun suf. -ης
OCCURRENCE Il. V, 266; XX, 232.
CASE/GENDER/NUMBER: gen. m. sg., nom. sg. 
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: attributive – bahuvrihi
NOTES: