δέσποινα

in δ

COMPOUND: δέσποινα, -ης
CATEGORIZATION: N [N+N]
MEANING: ‘mistress, lady of the house’
ETYMOLOGY: noun root δες- (cf. δῶμα) ‘house’  + noun root ποινα < πότνια ‘mistress, queen’ (f. < δεσπότης)
OCCURRENCE: Od. III, 403; VII, 53, 347; XIV, 9, 127, 451; XV, 374, 377; XIX, 83; XXIII, 2.
CASE/GENDER/NUMBER: nom. sg., gen. sg., acc. sg.
HEADEDNESS: endocentric
CLASSIFICATION: determinative – karmadhāraya
NOTES: case form of the first member (genitive)?