δίσκουρα

in δ

COMPOUND: δίσκουρα, -ων
CATEGORIZATION: N [N+N]
MEANING: ‘quoit’s cast’ (as a measure of distance)
ETYMOLOGY: noun root δισκ- (δίσκος, -ου) ‘quoit’ + οὖρον, -ου ‘range’
OCCURRENCE: Il. XXIII, 523.
CASE/GENDER/NUMBER: acc. n. pl.
HEADEDNESS: endocentric (right -headed)
CLASSIFICATION: subordinate (argument-N) – tatpuruṣa (N-governing)
NOTES: