δίφρος

in δ

COMPOUND: δίφρος, -ου
CATEGORIZATION: N [Adv+V+Suf]
MEANING: ‘chariot-board, on which two could stand’
ETYMOLOGY: δι- (δίς) ‘twice, doubly’ + verbal root φρ- (φέρω) ‘bear or carry a load’ + noun suf. -ος, -ου
OCCURRENCE: Il. III, 262, 310, 312, 424; IV, 486; V, 20, 39, 109, 160, 193, 364, 585, 609, 727, 837, 854; VI, 42, 354; VIII, 44, 320, 403, 417; X, 305, 501, 504; XI, 103, 127, 130, 273, 328, 359, 399, 535, 743, 748; XIII, 26, 392, 399; XVI, 379, 402, 409, 427, 485, 657, 743; XVII, 130, 436, 464, 468, 540, 609; XIX, 395; XX, 500; XXII, 398, 399; XXIII, 132, 335, 352, 370, 379, 394, 436, 509; XXIV, 15, 322, 578, 701, 715; Od. III, 324, 369, 481, 483; IV, 590, 717; XIV, 280; XVII, 330, 602; XIX, 97, 101, 506; XX, 259, 387; XXI, 177, 182, 243, 392, 420; XXIV, 408.
CASE/GENDER/NUMBER: nom. m. sg., gen. sg., dat. sg., acc. sg., nom. pl., dat. pl., acc. pl.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: determinative – karmadhāraya
NOTES: