δασπλῆτις

in δ

COMPOUND:  δασπλῆτις, -εως  
CATEGORIZATION: A [Part+V+Suf)
MEANING: ‘horrid, frightful, que l’on ne peut approcher’
ETYMOLOGY: Part. δασ- (<δυσ-) ‘un-, mis-‘ + -πλῆ- (πελάζω) ‘approach, draw near’ + adj. suf. -τις
OCCURRENCE: Od. XV, 234.
CASE/GENDER/NUMBER: voc. f. sg.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: determinative – karmadhāraya
NOTES: Also attested in the form δυσπλῆτις