δασύμαλλος

in δ

COMPOUND: δασύμαλλος, –ον
CATEGORIZATION: A [A+N+Suf]
MEANING: ‘thick-fleeced, woolly’
ETYMOLOGY: adj. stem δασύ- (δᾰσύς) ‘hairy, shaggy’ + noun root/stem μαλλ(ο)- (μαλλός) ‘flock of wool’ + adj. suf. -ος, -ον
OCCURRENCE: Od. IX, 425.
CASE/GENDER/NUMBER: nom. m. pl.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: attributive – bahuvrīhi
NOTES: