Δεισήνωρ

in δ

COMPOUND: Δεισήνωρ, -ορος
CATEGORIZATION: N [V+N+Suf]
MEANING: ‘fearing man’
ETYMOLOGY: verbal root δ(Ϝ)ει(σ)- (δείδω) ‘to fear’ + noun root ηνορ- (ἀνήρ, ἀνδρός) ‘man’ + m. noun suf. -ωρ
OCCURRENCE: Il. XVII, 217
CASE/GENDER/NUMBER: acc. m. sg.
HEADEDNESS: endocentric (right-headed)
CLASSIFICATION: determinative – karmadhāraya
NOTES: