δημιοεργός

in δ

COMPOUND: δημιοεργός, -οῦ
CATEGORIZATION: N [A+N+Suf]
MEANING:one who works for the people, skilled workman, handicraftsman
ETYMOLOGY: adj. stem δημιο- (δήμιος, –ον) ‘belonging to the people‘ +  noun root/stem εργ(ό)- (ἔργον) ‘work’ + noun suf. -oς
OCCURRENCE: Od. XVII, 383; XIX, 135.
CASE/GENDER/NUMBER: nom. m. pl.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: attributive – bahuvrīhi
NOTES: