δημογέρων

in δ

COMPOUND: δημογέρων, -οντος 
CATEGORIZATION: N [N+N]
MEANING: ‘elder of the people’ in pl. ‘nobles, chiefs’
ETYMOLOGY: noun stem δημο- (δῆμος) ‘people’ + noun γέρων, -οντος, ‘old man’
OCCURRENCE: Il. III, 149; XI, 372. 
CASEGENDER/NUMBER: nom. m. pl., gen. sg.
HEADEDNESS: endocentric (right headed)  
CLASSIFICATION: subordinate (complement-N) – tatpuruṣa (N-governing) 
NOTES: