Δημοπτόλεμος

in δ

COMPOUND: Δημοπτόλεμος, -ου
CATEGORIZATION: N [N+N]
MEANING: ‘Demoptolemus’
ETYMOLOGY: rnoun stem δημο- (δῆμος) ‘people’ + π(τ)όλεμος ‘war’
OCCURRENCE: Od. XXII, 242, 266.
CASE/GENDER/NUMBER: nom. m. sg., acc. sg.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: attributive – bahuvrīhi?
NOTES: classification uncertain because the compound is attested only as a PN