Δημόδοκος

in δ

COMPOUND: Δημόδοκος, -ου
CATEGORIZATION: N [N+V+Suf]
MEANING: ‘Demodochus’
ETYMOLOGY: noun stem δημο- (δῆμος) ‘people’ + verbal root δοκ- (δοκέω, δέκομαι) ‘receive, take’ + noun suf. -ος
OCCURRENCE: Od. VIII, 44, 106, 254, 262, 472, 478, 483, 486, 487, 537; XIII, 28.
CASE/GENDER/NUMBER: nom. m. sg., acc. sg., voc. sg., dat. sg., gen. sg.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: subordinate (complement-V) – tatpuruṣa (V-governing)
NOTES: the second member is not a free word in Greek