διατρύγιος

in δ

COMPOUND: διατρύγιος, -ον 
CATEGORIZATION: A [P+N+Suf]
MEANING: ‘bore grapes in succession’
ETYMOLOGY: P διά ‘through’ + noun root τρύγ- (τρύγη) ‘grape-gatherers’ + adj. suf. -ιος, -ιον
OCCURRENCE: Od. XXIV, 342.
CASE/GENDER/NUMBER: nom. m. sg. 
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: appositive – karmadhāraya
NOTES: