δικασπόλος

in δ

COMPOUND: δικασπόλος, -ου
CATEGORIZATION: N [N+V+Suf]
MEANING: ‘one who gives law, judge’
ETYMOLOGY: noun δικασ- (acc. pl. < δίκη, -ης) ‘custom, usage; order, right; judgement’ + verbal root πόλ-  (*kwel-, πέλομαι,  *kwol , θεοπόλος) ‘moving around > being into, working with, in’+ noun suf. -ος, -ου
OCCURRENCE: Il. I, 238; Od. XI, 186
CASE/GENDER/NUMBER: acc. m. sg., nom. pl.
HEADEDNESS: endocentric (right-headed)
CLASSIFICATION: subordinate  (argument-V) –  tatpuruṣa (V-governing)
NOTES: case form (acc. pl.) as first member; the second member is not a free word in Greek