Διοκλέης

in δ

COMPOUND: Διοκλέης, -κλέους
CATEGORIZATION: N [N+N+Suf]
MEANING: ‘Diocles’
ETYMOLOGY: noun stem Διο- (Ζεύς, Διός) ‘Zeus’ + noun root κλε- (κλέος) ‘rumour, report, fame’ + adj. suf. -ης, -ες
OCCURRENCE: Il. V, 542, 547, 548; Od. III, 488; XV, 186. 
CASE/GENDER/NUMBER: gen. sg., acc. sg., 
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: subordinate (complement-N) – tatpuruṣa (N-governing)
NOTES: