Διομήδη

in δ

COMPOUND: Διομήδη, -ης
CATEGORIZATION: N [N+V+Suf]
MEANING: ‘Diomeda’
ETYMOLOGY: noun stem Διο- (Ζεύς, Διός) ‘Zeus’ + verbal root μήδ- (μήδομαι) ‘to be minded, intend’ + f. noun suf. -η
OCCURRENCE: Il. IX, 665.
CASE/GENDER/NUMBER: nom. f. sg.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: subordinate (complement-V) – tatpuruṣa (V-governing)
NOTES: