δισθανής

in δ

COMPOUND: δισθανής, -ές
CATEGORIZATION: A [Adv+V+Suf]
MEANING: ‘twice dead’
ETYMOLOGY: δίς ‘twice, doubly’ + verbal root θαν- (θνῄσκω) ‘die’ + adj. suf. -ής, -ές
OCCURRENCE: Od. XII, 22.
CASE/GENDER/NUMBER: nom. m. pl.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: determinative – karmadhāraya
NOTES: