δολῐ́χαυλος

in δ

COMPOUND: δολῐ́χαυλος, –ον
CATEGORIZATION: A [A+N+Suf]
MEANING: ‘with a long tube’
ETYMOLOGY: adj. root δολῐ́χ- (δολῐχός, –ή, –όν) ‘long’ + noun stem αὐλ(ό)- (αὐλός) ‘tube, pipe, groove’ + adj. suf. -ος, -ον
OCCURRENCE: Od. IX, 156.
CASE/GENDER/NUMBER: acc. f. (target gender) pl.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: attributive – bahuvrihi
NOTES: