δολιχεγχής

in δ

COMPOUND: δολιχεγχής, -ές
CATEGORIZATION: A [A+N+Suf]
MEANING: ‘with tall spear’
ETYMOLOGY: adj. root δολῐ́χ- (δολιχός, -ή, -όν) ‘long’ + noun root ἔγχ- (ἔγχος) ‘a spear, lance’ + adj. suf. -ής, -ές
OCCURRENCE: Il. XXI, 155.
CASE/GENDER/NUMBER: acc. m. pl.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: attributive – bahuvrīhi
NOTES: