δολιχόσκιος

in δ

COMPOUND: δολιχόσκιος, -ον
CATEGORIZATION: A [A+N+Suf]
MEANING: ‘casting a long shadow, long’ 
ETYMOLOGY: adj. root δολῐ́χ- (δολιχός, -ή, -όν) ‘long’ + noun stem σκι- (σκιά, -ᾶς) ‘shadow’  + adj. suf. -ος, -ον
OCCURRENCE Il. III, 346, 355; V, 15, 280, 616; VI 44, 126; VII, 213, 244, 249; XI, 349; XIII, 509; XVI, 801; XVII, 516; XX, 262, 273; XXI, 139; XXII, 273, 289; XXIII, 798, 884; Od. XIX, 438; XXII, 95, 97; XXIV, 519, 522.
CASE/GENDER/NUMBER: acc. n. sg.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: attributive – bahuvrīhi
NOTES: Homeric epith. of ἔγχος ‘spear’