δολομήτης

in δ

COMPOUND: δολομήτης, -ου
CATEGORIZATION: N [N+N+Suf]
MEANING: ‘crafty of counsel, wily’
ETYMOLOGY: noun stem δολο- (δόλος, -ου) ‘ trick or stratagem’ + noun root μήτ- (μῆτις, -ιος) ‘wisdom, skill, craft, counsel, plan’ + noun. suf. -ης, -ου
OCCURRENCE: Il. I, 540.
CASE/GENDER/NUMBER: voc. m. sg.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: subordinate (argument-N) –  tatpuruṣa (N-governing)
NOTES: s. δολόμητις