Δολοπίων

in δ

COMPOUND: Δολοπίων, -ονος
CATEGORIZATION: : N [N+A]
MEANING: ‘Dolopion’
ETYMOLOGY: noun stem δολο- (δόλος, -ου) ‘trick or stratagem’ + πίων, πίονος  ‘wealthy, abounding’
OCCURRENCE: Il. V, 77.
CASE/GENDER/NUMBER: gen. m.  sg.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: subordinate (complement-A) –  tatpuruṣa (A-governing)
NOTES: