δολοφρονέων

in δ

COMPOUND: δολοφρονέων, –ουσα, –ον
CATEGORIZATION: A [N+V]
MEANING: ‘planning craft, wily-minded’
ETYMOLOGY: adj. stem δόλο- (δόλος) ‘any cunning contrivance for deceiving or catching‘ + φρονέων, -ουσα, -ον (pres. partc. φρονέω) ‘have understanding, be wise, prudent; think’
OCCURRENCE: Il. III, 405; XIV, 197, 300, 329; XIX, 106; Od. X, 339, XVIII, 51; XXI, 274.
CASE/GENDER/NUMBER: nom. m. sg., nom. f. sg.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: subordinate (argument-V) – tatpuruṣa (V-governing)
NOTES: