δολοφροσύνη

in δ

COMPOUND: δολοφροσύνη, -ης
CATEGORIZATION: N [N+N+Suf]
MEANING: ‘craft, subtlety
ETYMOLOGY: adj. stem δολο- (δόλος) any trick or stratagem‘ + noun root *φρο (φρήν) ‘heart, mind, purpose’ + fem. noun ending -συνη
OCCURRENCE: Il. XIX, 97, 112.
CASE/GENDER/NUMBER: dat. f. pl., acc. sg.
HEADEDNESS: endocentric (right-headed)
CLASSIFICATION: subordinate (complement-N) – tatpuruṣa (N-governing)
NOTES: