δολόμητις

in δ

COMPOUND: δολόμητις, -ιος 
CATEGORIZATION: A [N+N+Suf]
MEANING: ‘crafty of counsel, wily’
ETYMOLOGY: noun stem δολο- (δόλος, -ου) ‘ trick or stratagem’ + noun root μήτ- (μῆτις, -ιος) ‘wisdom, skill, craft, counsel, plan’ + adj. suf. -ις, -ιος
OCCURRENCE: Od. I, 300; III, 198, 250, 308; IV, 525; XI, 422.
CASE/GENDER/NUMBER: nom. m. sg., nom. f. (target gender) sg., acc. m. sg.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: subordinate (argument-N) –  tatpuruṣa (N-governing)
NOTES: s. δολομήτης