δουρηνεκής

in δ

COMPOUND: δουρηνεκής, –ές
CATEGORIZATION: A [N+A]
MEANING: ‘a spear’s throw off or distant
ETYMOLOGY: noun stem *δο(υ)ρƑ- (δόρυ, δόρατος) ‘stem, tree, but commonly, plank or beam’ + adj. ἠνεκής, –ές ‘bearing onwards, i.e. far-stretching’ (ἐνεγκεῖν)
OCCURRENCE: Il. X, 357
CASE/GENDER/NUMBER: acc. n. sg.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: subordinate (complement-A) – tatpuruṣa (A-governing)
NOTES: only neut. as Adv.