δουρίκτητος

in δ

COMPOUND: δουρίκτητος, -η, –ον
CATEGORIZATION: A [N+V+Suf]
MEANING: ‘won by the spear’
ETYMOLOGY: noun stem δουρο- (δόρυ, δόρατος/δούρατος) ‘spear’ + verbal root *κτη- (κτάομαι) ‘procure for oneself, acquire’ + suf. –τος, -τη, -τον
OCCURRENCE: Il. IX, 343.
CASE/GENDER/NUMBER: acc. f. sg.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: determinative – karmadhāraya
NOTES: case form (dative) as first member; fem. in Hom., also the Ion.