δουρικλυτός

in δ

COMPOUND: δουρικλυτός, -όν
CATEGORIZATION: A [N+A]
MEANING: ‘famed for the spear’
ETYMOLOGY: noun stem δο(υ)ρι- (δόρυ, δόρατος) ‘stem, tree, but commonly, plank or beam’ + adj. κλυτός, -ή, -όν ‘renowned, glorious’
OCCURRENCE Il. V, 45, 72; X, 109; XI, 368, 396, 401; XIII, 210, 467, 476; XVI, 26, 619; XXI, 233; XXIII, 681; Od. XV, 544; XVII, 71.
CASE/GENDER/NUMBER: nom. m. sg., acc. m. sg.
HEADEDNESS: endocentric (right-headed)
CLASSIFICATION: determinative – karmadhāraya
NOTES: case form (dative) as first member; also in the form δουρικλειτὸς in Il. V, 55, 578; X, 230; XI, 333; Od. XV, 52; XVII, 116, 147; XXIII, 355.