δουροδόκη

in δ

COMPOUND: δουροδόκη, -ης
CATEGORIZATION: N [N+V+Suf]
MEANING: ‘case or stand for spears’
ETYMOLOGY: noun stem δουρο- (δόρυ, δόρατος/δούρατος) ‘spear’ + verbal root δοk- (δέχ-ομαι, ion. δέκ-ομαι) ‘take, accept, receive’ + noun suf. -η
OCCURRENCE: Od. I, 128.
CASE/GENDER/NUMBER: gen. f. sg.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: subordinate (argument-V) – tatpuruṣa (V-governing)
NOTES: the second member is not a free word in Greek