δυωκαιείκοσι

in δ

COMPOUND: δυωκαιείκοσι
CATEGORIZATION: Num [Num+και+Num]
MEANING: ‘twenty-two’
ETYMOLOGY: δύω ‘two’ + καί ‘and’ + εἴκοσι ‘twenty’
OCCURRENCE: –
CASE/GENDER/NUMBER: indecl.
HEADEDNESS: endocentric (double-headed)
CLASSIFICATION: syntagmatic compound
NOTES:no textual occurrence, but the existence of δυοκαιείκοσι in the Homeric language is vouchsafed by the compound δυοκαιεικοσίμετρος (q.v.).