δυσάμμορος

in δ

COMPOUND: δυσάμμορος, –ον
CATEGORIZATION: A [Part+A]
MEANING:most miserable
ETYMOLOGY: δυσ- ‘bad’ + adj. ἄμμορ-ος, -ον ‘without share of, without lot in’, ‘ill-fated’
OCCURRENCE: Il. XIX, 315; XXII, 428, 485; XXIV, 727.
CASE/GENDER/NUMBER: nom. f. (target gender) sg., voc. m. sg., nom. m. pl.
HEADEDNESS: endocentric (right-headed)
CLASSIFICATION: determinative – karmadhāraya
NOTES: δυσάμμορος endocentric in reference to the meaning ‘ill-fated’ of ἄμμορος