δυσηχής

in δ

COMPOUND: δυσηχής, -ές
CATEGORIZATION: A [Part+N+Suf]
MEANING: ‘bringer of great woe’
ETYMOLOGY: δυσ- ‘un-, mis-‘ + noun root ηχ- (ἄχος) ‘woe, pain’ + adj. suf. -ής, -ές
OCCURRENCE: Il. II, 686; VII, 376, 395; XI, 524, 590; XIII, 535; XVI, 442; XVIII, 302, 464; XXII, 180.
CASE/GENDER/NUMBER: gen. m. sg.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: attributive – bahuvrīhi
NOTES: in Hom. ep. of θάνατος πόλεμος ‘war’; subsq. reinterpreted as if from ἠχή ‘sound, noise’, thus ‘ill-sounding’