δυσκέλαδος

in δ

COMPOUND: δυσκέλαδος, -ον
CATEGORIZATION: A [Part-+N+Suf]
MEANING: ‘ill-sounding, shrieking’
ETYMOLOGY: δυσ- ‘un-,mis-‘ + noun stem κέλαδο- (κέλᾰδος, -ου) ‘a noise as of rushing waters’ + adj. suf. -ος, -ον
OCCURRENCE: Il. XVI, 357.
CASE/GENDER/NUMBER: gen. m. sg.
HEADEDNESS: attributive – bahuvrīhi
CLASSIFICATION: determinative – karmadhāraya
NOTES: