δυσκηδής

in δ

COMPOUND: δυσκηδής, -ές
CATEGORIZATION: A [Part+V+Suf]
MEANING: ‘full of misery’
ETYMOLOGY: δυσ- ‘un-, mis-‘ + verbal root κηδ- (κήδω) ‘care for’ + adj. suf. -ης, -ες
OCCURRENCE Od. V, 466.
CASE/GENDER/NUMBER: acc. sg.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: determinative – karmadhāraya
NOTES: