δυσχείμερος

in δ

COMPOUND: δυσχείμερος, -ον
CATEGORIZATION: A [Part+ A]
MEANING: ‘wintry, stormy’
ETYMOLOGY: δυσ- inseparable prefix + χείμερος, -ον poet. for χειμέριος (adj. from χειμών, -ῶνος ‘winter’)
OCCURRENCE: Il. II, 750; XVI, 234
CASE/GENDER/NUMBER: acc. m. sg. gen. m. sg.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: determinative- karmadhāraya
NOTES: the first constituent is not a free word in AG