δυωκαιεικοσίμετρος

in δ

COMPOUND: δυωκαιεικοσίμετρος, -ον
CATEGORIZATION: A [Num+N+Suf]
MEANING: ‘holding twenty-two measures’
ETYMOLOGY: δυωκαιείκοσι ‘twenty-two’ + μέτρον ‘measure’ + adj. suf. -ος, -ον
OCCURRENCE: Il. XXIII, 264
CASE/GENDER/NUMBER: acc. m. sg.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: attributive – bahuvrīhi
NOTES: first member is already a compound word. See δυωκαιείκοσι