Δόλοψ

in δ

COMPOUND: Δόλοψ, -οπος
CATEGORIZATION: N [N+N]
MEANING: ‘Dolops’ 
ETYMOLOGY: noun stem δολο- (δόλος) ‘any trick or stratagem’ + ὄψ, ὀπός (ὄψομαι) = ὄψις ‘the eye, face’
OCCURRENCE: Il. IX, 484; XI, 302; XV, 525, 555.
CASE/GENDER/NUMBER: acc. m. sg., nom. sg., gen. sg., dat. pl.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: attributive – bahuvrīhi
NOTES: in Hsch. δόλοψ, -οπος ‘lurker in ambush’